පේරාදෙනියේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇති

1 මාසය පෙර Peradeniya, Sri Lanka දැන්වීම් දසුන්:148 දැන්වීම් හැඳුනුම්පත: 195

අමතර විස්තර

  • දැන්වීම් හැඳුනුම්පත195
  • පළ කරන ලදි1 මාසය පෙර
  • දැන්වීම් දසුන්148
  • මිල₨. 50,000

විස්තරය

විශ්ව විද්‍යාලය, පේරාදෙනියා රෝහල සහ පේරාදෙනියා දුම්රිය ස්ථානයට  කි.මී. 2 ආසන්නයේ, පර්චස් 19.5 ක ඉඩමක් සහිත ටයිල් කරන ලද නිවසක්. වාහන 5 කට වඩා නවතා තැබිය හැකිය. නිදන කාමර 6 ක්, නාන කාමර 2 ක් සහ වෙනම වැසිකිළියක් සහිත සේවක කාමරයක් ඇත. පවුලකට, බෝඩිමක ට හෝ ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

විමසන්න 071-8438415 ගාමිණී 

195

දැන්වීම්කරු අමතන්න