පේරාදෙනියේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇති

9 months ago Peradeniya, Sri Lanka Ad Views:1.2k Ad ID: 195

Additional Details

  • Ad ID195
  • Posted On9 months ago
  • Ad Views1.2k
  • Price₨. 50,000

Description

විශ්ව විද්‍යාලය, පේරාදෙනියා රෝහල සහ පේරාදෙනියා දුම්රිය ස්ථානයට  කි.මී. 2 ආසන්නයේ, පර්චස් 19.5 ක ඉඩමක් සහිත ටයිල් කරන ලද නිවසක්. වාහන 5 කට වඩා නවතා තැබිය හැකිය. නිදන කාමර 6 ක්, නාන කාමර 2 ක් සහ වෙනම වැසිකිළියක් සහිත සේවක කාමරයක් ඇත. පවුලකට, බෝඩිමක ට හෝ ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

විමසන්න 071-8438415 ගාමිණී 

195

Contact Advertiser