ගිණුම්, විගණන, බදු උපදේශන සේවා

Description

අංක 136/28, මහාවිද්‍යාල මාවත, කොළඹ - 13 හි පිහිටා ඇති සිලෝන් ඇකව්න්ටින්ග් සොලුෂන්ස් (ගණකාධිකාරීවරුන් සහ බදු උපදේශකයින්) වන අප ආයතනය වර්ෂ 2004 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එතැන් සිට සැලකිය යුතු වර්ධනයක් අත්කරගෙන ඇත්තෙමු

 

අපගේ සේවාදායකයින්හට ගිණුම්කරණය, විගණනය, බදු උපදේශන සහ ලේකම් සේවා සහ වෙනත් අදාළ සේවාවන් අපි ලබා දෙන්නෙමු.

 

අපහට ආඩම්බර වියහැකි, විවිධ සේවාවන් පිරිනැමීමේ අත්දැකීම් රාශියක් අප සතුව ඇත. අපගේ සේවාදායකයින්ගේ අපේක්ෂාවන්ට සරිලන පරිදි විශිෂ්ට සේවාවක් සැපයීමට අපි කැපවී සිටිමු.

 

අපගේ සේවාවන්

 

ගිණුම්කරණ සේවා

 

> පරිගණකගත ගිණුම්කරණය

> පොත් තැබීම

> අවසාන ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම

> මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීම

> කළමනාකරණ ගිණුම් පිළියෙළ කිරීම

 

බදු උපදේශන සේවා

> බදු උපදේශනය

> බදු සැලසුම් කිරීම

> බදු ගණනය කිරීම

> බදු ගෙවීම් හැසිරවීම

> බදු වාර්තා ගොනුකිරීම

 

ලේකම් සේවා

> සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම

> ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා

> සමාගම් ලේකම් සේවා

Service Type : Financial_legal